EXPERTISE

Groene gebiedsontwikkeling

Natuurontwikkeling en extensieve recreatie zijn vaak gewenst  omdat ze de kwaliteit van de leefomgeving verhogen. Echter, ze zijn zelden onomstreden vanwege strijdige belangen. Op verschillende manieren heb ik een bijdrage geleverd om tot oplossingen te komen:

 • Procesmanager natuur op bollengrond in de Zanderij;
 • Extern advies en coaching project Paarden in het landschap;
 • Realiseren herontwikkeling GGZ-terrein Duin en Bosch in duingebied;
 • Begeleiding aanleg recreatieve route door tuinparken in Amsterdam-West;
 • Programmaleider Haarlemmermeer Groen, Dienst Landelijk Gebied.


Groene energie

De onderwerpen duurzame energie, energietransitie en energiebesparing vragen om actie en tegelijk om draagvlak, bewustwording en communicatie. Op verschillende manieren heb ik mij voor deze combinatie ingezet, zoals:

 • Procesmanager Gebiedsvisie Spoorzone-A12 gemeente Zeist
 • Programmamanager Transitievisie Warmte gemeente Katwijk
 • Projectleider energietransitie gemeente Leidschendam-Voorburg;
 • Adviseur lokale energiestrategie gemeente Heerhugowaard;
 • Procesbegeleider startnotitie regionale energiestrategie sub-regio Zuid-Kennemerland;
 • Projectleider/adviseur energieprojecten Energiepark.nu;
 • Adviseur haalbaarheid zonnepark Greenpark Aalsmeer


Groene stad

Steden en dorpen moeten vergroenen om beter bestand te zijn tegen de klimaatverandering, voor de leefbaarheid en de biodiversiteit.  In verschillende verbanden heb ik daaraan gewerkt, zoals:

 • Beleidsplan Heemtuin Heimanshof Haarlemmermeer
 • Stresstest klimaatbestendigheid gemeente Haarlem;
 • Stresstest light voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest;
 • Waterplan Westland;
 • Wijk op Groen, burgerinitiatief gemeente Haarlem;
 • Waterplan Woerden
De inpassing van windmolens in het landschap ligt altijd gevoelig en vergt daarom een zorgvuldige procesaanpak en expert-advies