Privacybeleid

Bedankt voor het gebruik maken van de website en diensten van Hans Olsthoorn!
Uw privacy staat bij mij hoog in het vaandel.

Het Privacybeleid geeft u inzicht in welke informatie van u bij mij bekend wordt of zou kunnen worden, hoe ik daarmee omga en welke keuzes u heeft.
Het Privacybeleid maakt onderdeel uit van de Gebruiksvoorwaarden.


1. Terminologie

In dit Privacybeleid betekent:
‘AVG’: de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming;
‘de site’ of ‘de website’: de website www.waardevolgroen.nl;
‘EU’: Europese Unie;
‘Gebruiksvoorwaarden’: de Gebruiksvoorwaarden van deze website en de Algemene Leveringsvoorwaarden Waardevol Groen, zoals te vinden op de webpagina Gebruiksvoorwaarden (link);
‘ik’, ‘mij’ en ‘Hans Olsthoorn’: ir. J.C.M. Olsthoorn MBA – de eigenaar van de website – en degenen met wie hij (mogelijk) samenwerkt ter uitvoering van diensten, tot levering van producten, tot het operationeel houden en onderhouden van de site en tot het in stand houden en verder ontwikkelen van zijn bedrijfsvoering.


2. Algemene Verordening Gegevensbescherming

In 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG geldt rechtstreeks zowel voor ingezetenen in de lidstaten van de Europese Unie (EU) als voor diegenen buiten de EU die gegevens van ingezetenen binnen de EU verkrijgen en/of houden en/of er toegang toe hebben.
Uw gegevens als ingezetene van de EU worden beschermd en degenen die ze opslaan, houden en/of er toegang toe hebben communiceren hier helder en duidelijk over (zelfs als dit opslaan, houden en/of de toegang ertoe buiten de EU plaatsvindt).
Zie voor de volledige verordening https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679.
Dit Privacybeleid is opgesteld met in achtneming van de AVG.


3. Informatie-overdracht

a. Door gebruik te maken van de website en van de diensten en produkten van Hans Olsthoorn stelt u hem en degenen met wie hij samenwerkt automatisch in staat uw informatie in ontvangst te nemen en op te slaan. Ik ga met uw informatie vertrouwelijk om en bewaar deze op een veilige plek.
b. Zakelijke partners en service providers (bv voor hosting, onderhoud, veiligheid, optimalisatie, analyse en rapportage) met wie Hans Olsthoorn kan samenwerken ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, krijgen via hun eigen werkprocessen slechts toegang tot uw gegevens voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de uitvoering van de samenwerking, opdracht en/of services waarvoor zij gecontracteerd zijn. Voor zover zij toegang hebben en u ingezetene bent van de EU vallen deze partijen rechtstreeks onder de AVG en behoren zij, via hun privacybeleid en gevalideerde werkprocessen, u de in de AVG vervatte bescherming en transparantie te geven.


4. Persoonlijk gegeven informatie

Directe informatie betreft in de meeste gevallen persoonlijk doorgegeven contactinformatie en locatie-informatie. U geeft uw directe informatie vrijwillig als u zich opgeeft voor diensten of producten, door het invullen van een contactformulier, door vragen van mijn kant te beantwoorden of door op een andere manier contact op te nemen en te onderhouden. Deze manier van informatie-overdracht is gebruikelijk in het normale verkeer tussen mensen, over het internet en in zakelijk verkeer en is primair een kwestie van onderling vertrouwen.
Ik ontvang gegevens van u wanneer u belt, schrijf, emailt, een formulier invult, een bankoverschrijving doet of anderszins met mij contact heeft. De gegevens die ik van u krijg gebruik ik alleen voor het beantwoorden van uw vraag of opmerking, voor het leveren van overeengekomen diensten en producten en voor het geven en vragen van informatie die met de contacten, diensten en producten samenhangt.Gegevensopslag

Ik sla uw directe gegevens, verkregen door rechtstreeks contact, digitaal op in een bestand dat bewaard wordt:
* ofwel bij een erkende email verzendende instantie,
* ofwel in een beveiligd digitaal bestand op een personal computer.
Ik bewaar deze gegevens tot maximaal 10 jaar nadat het laatste contact heeft plaatsgevonden. Daarna vernietig ik uw gegevens.


Inzage

U heeft het recht inzage te krijgen in de gegevens die ik van u bewaar of laat bewaren. U kunt wijzigingen in deze gegevens opgeven of in redelijkheid verzoeken uw gegevens te vernietigen. In beide gevallen dient u zich vooraf aan mij te legitimeren. U kunt uw verzoeken op dit punt doen op één van de volgende emailadressen: hans@proquint.com of hans@waardevolgroen.nl. Ik behoud mij het recht voor verzoeken af te wijzen die onredelijk vaak of systematisch worden herhaald en/of die onredelijk veel tijd of inspanning van mij vragen en/of die inbreuk maken op de privacyrechten van anderen.
Indien u mij een dergelijk verzoek doet en ik wijs het verzoek toe, kan het raadzaam zijn hetzelfde verzoek te richten tot direct betrokken zakelijke partners en de service providers waarmee ik samenwerk. U verifieert en benadert zelf de betreffende personen, organisaties, websites en contactgegevens.


5. Technologisch gegenereerde informatie

Indirecte informatie betreft gegevens die u niet zelf bewust doorgeeft, maar die technologisch gegenereerd worden ofwel door de site en/of door daarop geïnstalleerde software, en/of door uw browser of device. Technologisch kan er digitale informatie vrijkomen als u zich op welke website dan ook begeeft, dus ook op deze site. Dit kunnen zogeheten logdata, cookies, pixel tags en/of device-informatie zijn. Deze zijn met name gebaseerd op uw bezoekersgedrag: welke pagina’s bezoekt u, wat klikt u aan, etc.


Logdata

zijn gegevens die automatisch vanaf uw browser naar de servers van een website die u bezoekt worden doorgegeven. Dit kunnen zijn: uw internet protocol adres, type browser, uw instellingen, de datum en tijd van uw bezoek, hoe u de website gebruikt waar u op bent en cookie data.Cookies

zijn kleine tekstdocumentjes, aangemaakt en aanwezig op uw computer hard drive of in uw browser, die iets zeggen over uw gebruik van de website (tijdelijke sessie-cookies, u vult bijvoorbeeld een formulier in of u maakt een bepaalde keuze) of bijvoorbeeld over uw browserinstellingen (permanente cookies, die bestaan tot u of uw browser ze uitwist). De website waar u op bent leest deze tekstbitjes op haar server en ‘onthoudt’ hiermee bijvoorbeeld uw opgegeven emailadres als u weer terugkomt.
In het algemeen vergemakkelijken cookies het contact tussen bezoeker en de ontvangende website. Het is of je iemand herkent van de vorige keer.
Als u niet wilt dat cookies over u blijven bestaan, kunt u ze uitzetten. Uw browser verschaft u hierover informatie (zie bijvoorbeeld https://support.google.com/accounts/answer/61416 en https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen-instellen). Op uw mobiele telefoon krijgt u in voorkomende gevallen keuzes voorgelegd, zoals of uw locatiegegevens gedeeld kunnen worden of niet (voor uitzetten en wissen zie bijvoorbeeld https://support.apple.com/nl-nl/HT201265).
Door het uitzetten van uw cookies wordt u als bezoeker op geen enkele website meer digitaal herkend en moet u steeds alles opnieuw instellen en invullen, overal waar u digitale bezoekjes aflegt (zie bijvoorbeeld https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen).


Pixel tags

zijn kleine grafische plaatjes die in webpagina’s zijn opgenomen. Ze herkennen webpaginagebruik en welk format bezoekers kunnen lezen, zodat dit format ook gebruikt wordt in eventuele communicatie naar de gebruiker.


Device-informatie

In logdata die gecommuniceerd worden, kunnen automatisch gegevens zitten of je vanaf een desktop computer, een laptop, een tablet of een telefoon op de website komt en welk besturingssysteem daarop zit. Zonder dat kan er soms geen communicatie ontstaan. Bij je fabrikant en software provider kun je nagaan welke device-informatie aan de websites die je bezoekt wordt vrijgegeven. Dit verschilt namelijk per device.


Websitebeheer

Ik kan en behoud mij het recht voor het websitebezoek van alle bezoekers over elke tijdsperiode te evalueren. Door analyse- en rapportagesoftware kan ik inzage krijgen in welke website-onderdelen hoe vaak en hoe lang door hoeveel bezoekers in een bepaalde tijd zijn bezocht, gebruikt en op welke wijze. Als ik dit doe, zie ik niet welke individuele bezoekers achter het gedrag van (groepen van) bezoekers schuilgaan. Uw bezoekgegevens zijn in een dergelijke rapportage losgekoppeld van uw persoon. Het evalueren van websitebezoek is een algemeen gebruik op het internet en is geaccepteerd als behorend bij zorgvuldig websitebeheer. Het doel is vooral te zien welke website-onderdelen wel en niet naar behoren functioneren. Met deze informatie kan de effectiviteit en het gebruiksgemak van de website worden verbeterd, met name voor de doelgroep.


Communicatiebeheer

Op dezelfde manier kan en behoud ik mij het recht voor door mij verzonden email en eventuele andere gegenereerde communicatie richting doelgroepen, instanties en personen technologisch te evalueren. Ook dit dient om inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van deze uitingen en ze waar nodig te verbeteren.


Retargeting

De website en ik volgen geen bezoekers over het verdere internet, zogeheten ‘actieve retargeting’. Uw surfgedrag op de site is voor mij niet gekoppeld aan uw persoon. Wat ik dus ook niet kan, is gekoppelde gegevens aan andere partijen doorspelen die u daarmee zouden kunnen volgen met advertenties.
Los daarvan kan het wel zo zijn dat andere websites, die u heeft bezocht, of andere partijen dit wel doen. Als u vervolgens verder surft op het internet, kunt u eventueel met advertenties worden geconfronteerd gebaseerd op uw elders opgegeven belangstelling, op basis van retargeting door die sites of die partijen. De oorzaak daarvan ligt bij het privacybeleid (en uw keuzes daarin) van andere partijen of op andere websites die u bezocht heeft en die wel aan actieve retargeting doen. Voor zover die partijen u zijn tegengekomen op mijn site (bijvoorbeeld eventuele adverteerders), sta ik retargeting door anderen op onze site toe (‘passieve retargeting’). Ik wil proberen passieve retargeting op mijn site zo veel mogelijk terug te dringen, waar dit een goede bedrijfsvoering niet schaadt en voor zover dat mogelijk en bij mij bekend is, bijvoorbeeld door geen of weinig advertentieruimte op de site ter beschikking te stellen aan derden en samen te werken met partijen die niet aan actieve retargeting doen. Het zoeken van partijen die niet aan actieve retargeting doen, is een nog weinig betreden pad op het internet. Naar verwachting zal er meer aandacht voor komen nu de AVG in werking is getreden. U kunt aan mijn intentie op dit punt dan ook geen rechten ontlenen.


Gegevensopslag

Indien en voor zover ik indirecte, onpersoonlijke gegevens verzamel, verkregen door evaluatie van websitebezoek, sla ik ze op in een digitaal bestand op een personal computer en/of laat ik ze opslaan bij een erkend servicebedrijf dat websitebezoek evalueert. Op dit moment evalueer ik nog geen websitebezoek en heb geen evaluatiesoftware op de site geïnstalleerd. Gegevens verkregen uit onderzoek naar de effectiviteit van email, worden opgeslagen bij een erkende autoresponder (email verzendende instantie). Ook dergelijke gegevens verzamel ik op dit moment niet.
Ik bewaar evaluatiegegevens tot maximaal 5 jaar na een uitgevoerd evaluatie-onderzoek. Daarna vernietig ik deze gegevens.


Inzage

U heeft het recht inzage te krijgen in evaluatiegegevens, zodra ik die eventueel in de toekomst genereer of laat genereren en bewaar of laat bewaren. Hiertoe dient u zich vooraf aan mij te legitimeren. U kunt uw verzoek tot inzage dan doen op één van de volgende emailadressen: hans@proquint.com of hans@waardevolgroen.com. Ik behoud mij het recht voor verzoeken af te wijzen die naar mijn oordeel gegevens betreffen die niet te herleiden zijn tot een persoon of personen, dan wel die onredelijk vaak of systematisch worden herhaald en/of die onredelijk veel tijd of inspanning van mij vragen en/of die inbreuk maken op de privacyrechten van anderen.
In het geval ik uw verzoek tot inzage toewijs, kan het raadzaam zijn hetzelfde verzoek te doen bij direct betrokken zakelijke partners en service providers waarmee ik hiertoe samenwerk. U verifieert en benadert zelf de betreffende personen, organisaties, websites en contactgegevens.


6. Encryptie

Op deze site is SSL geïnstalleerd. Dat betekent dat gegevens uit het invullen en verzenden van formulieren en de gegevens van eventuele betalingen die via de site verlopen via encryptie getransporteerd worden. Onbevoegden kunnen niet bij de gegevens die verzonden worden.
Wij laten betaalverkeer echter veelal uitsluitend via de bank verlopen. Betaalinformatie heeft de hoogste vertrouwelijkheid en wordt alleen gebruikt voor het afronden van uw afgesproken betaling.


7. Haalbare privacy

Voor alle gegevens geldt in het algemeen: hoeveel zorg ook aan vertrouwelijkheid besteed, geen enkele elektronische transmissie en opslag is 100% veilig. Ik streef naar commercieel en voor mij haalbare veiligheid die in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is. Zo heb ik software geïnstalleerd die hacking beoogt tegen te gaan. Net als iedere website en bij elk gegevensbestand kan ook ik absolute veiligheid niet garanderen. Het redelijkheidsbeginsel brengt dit met zich mee.


8. Wetsuitvoering en handhaving

Ik behoud mij het recht voor uw persoonlijke gegevens en niet tot uw persoon herleidbare gegevens te verstrekken aan bevoegde nationale en/of Europese autoriteiten, indien hun verzoeken strekken ter uitvoering en/of handhaving van dwingend nationaal en/of Europees recht, dan wel ten behoeve van legitieme procesvoering, de nationale en/of Europese veiligheid of de veiligheid van deze site.


9. Social media

Uw links naar en gebruik van sociale media in relatie tot de site zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid.


10. Kinderen

De site richt zich tot volwassenen, al kunnen jongeren er ook waardevolle informatie op vinden. Contactformuleren en -mogelijkheden op de site zijn bedoeld voor professionals in het veld. In uitzonderingsgevallen zal ik ingaan op stage- en scriptieverzoeken van scholieren en studenten. Voor het overige zal ik niet op contactverzoeken ingaan. Zodra mij blijkt dat een kind onder de 14 jaar gegevens heeft achtergelaten zonder ouderlijke toestemming, zal ik stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen en het contact te beëindigen.


11. Wijziging

Ik kan dit Privacybeleid wijzigen door het publiceren van het geüpdate Privacybeleid op deze pagina. Mocht ik al contact met u hebben in het onwaarschijnlijke geval dat het gewijzigde Privacybeleid voor uw privacy nadeliger zou zijn, dan vraag ik vooraf uw toestemming voor de nadelige wijziging.


Voor vragen over het Privacybeleid kunt u zich richten tot hans@waardevolgroen.nl.


Het Privacybeleid is geactualiseerd op 18 juni 2019.Copyright PassieWebsite 2021. Neem contact op als je geïnteresseerd bent in dit Privacybeleid.