herplantplicht

www.waardevolgroen.nl

Populieren en wilgen langs de snelweg vogelvrij?

6 december 2020

Plotselinge kap van 84 bomen!

Het was in de zomer van 2018 dat het grootste deel van de populierenhaag, bestaande uit circa 20 meter hoge Grauwe Abelen, langs de N22 bij Beverwijk het loodje legde. Opeens gaapte er een lelijk groot gat in de groensingel. De bomen waren een mooie afscheiding van de snelweg en een bijna cultuurhistorisch fenomeen. Een groot verlies. Bovendien waren de bomen van nut als luchtfilter voor het fijnstof van het wegverkeer voor de nabij gelegen flats en kantoorgebouwen.

WOB-verzoek: waarom die kap?

Na herhaald aandringen en het indienen van een WOB-verzoek bij Rijkswaterstaat, kwam er informatie los en werd duidelijk dat de scheefstand van de bomen de oorzaak van de kap was.  Gevolg was dat 84 statige hoge populieren uit het zicht verdwenen. Uit een boomveiligheidscontrole was gebleken dat iets meer dan de helft van de gekapte bomen (in totaal 46) inderdaad gevaarlijk scheef stond, in die zin dat er op (korte) termijn risico op omvallen bestond. Het besluit tot kap was zonder mogelijkheid tot inspraak en zonder de plicht tot herplant!

Art. 4.1 Wet natuurbescherming: kap zonder inspraak of herplantplicht

Dit is op grond van artikel 4.1 sub f van de Wet natuurbescherming. Er geldt dan geen wettelijke meld- of herplantplicht voor de kap van de bomen. In de Memorie van Toelichting bij de Wet natuurbescherming (Kamerstukken II 2011-12, 33348, nr. 3, p. 277) staat het volgende: “Verder zijn enkele categorieën van houtopstanden in dit wetsvoorstel uitgezonderd van het beschermingsregime omdat de bescherming van die categorieën te weinig zou bijdragen aan het behoud van het bosareaal in Nederland om een beperking van het eigendomsrecht te rechtvaardigen. Het gaat hier om houtopstanden van beperkte omvang, te weten houtopstanden op erven en in tuinen (onderdeel b) en populieren en wilgen langs wegen, waterwegen en landbouwgronden (onderdeel f).” De uitzondering gold vroeger ook al onder de Boswet.

Goed nieuws: Rijkswaterstaat herplant met inheemse boomsoorten

Er komt toch herplant van bomen. De keuze valt op inheemse boomsoorten. Er komen gewone esdoorns (Acer pseudoplantanus) in plaats van de Grauwe Abelen die er eerst stonden. En, inderdaad, dit in het kader van het verhogen van biodiversiteit. Mijn verzoek aan Rijkswaterstaat is om in contact te treden met belanghebbenden en omwonenden om te kijken hoe tot een zo optimaal mogelijke herplant te komen. Want alhoewel het gebied niet toegankelijk is voor het publiek, het is wel duidelijk zichtbaar vanuit Beverwijk.