Voorwaarden

De Voorwaarden omvatten:
A) de Gebruiksvoorwaarden van deze website, en
B) de Algemene Leveringsvoorwaarden Waardevol Groen.

Neemt u even de moeite beide onderdelen door te lezen.


A) GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

1. Bereik

De Gebruiksvoorwaarden regelen jouw gebruik van deze website www.waardevolgroen.nl.

2. Terminologie

In deze Gebruiksvoorwaarden betekenen:
‘Hans Olsthoorn’: ir. J.C.M. Olsthoorn MBA, de eigenaar van deze website;
‘Waardevol Groen’: het geheel van activiteiten (opdrachtuitvoering, uitvoering zelfstandige initiatieven), initiatieven (aanpak- en produktontwikkeling) en denkrichtingen (strategie-ontwikkeling) die Hans Olsthoorn uitvoert, ontplooit en/of openbaar maakt in het kader van de taakvelden beschreven in deze website;
‘website’ of ‘site’: www.waardevolgroen.nl.
Door op de site te surfen ga je met de Gebruiksvoorwaarden akkoord. Bij onverenigbaarheid van de Gebruiksvoorwaarden met ander toepasselijk recht prevaleren de Gebruiksvoorwaarden.

3. Auteursrecht en merkrecht

De inhoud van de site staat onder het auteursrecht en merkrecht van Hans Olsthoorn. Hij heeft het alleenrecht op teksten, merknaam, logo’s, graphics en afbeeldingen, tenzij anders vermeld. U als bezoeker gebruikt deze uitsluitend voor uw persoonlijke, interne doeleinden en overeenkomstig de wet.

4. Hacking en gedrag

Je mag de site en wat daarop staat niet benaderen door het omzeilen van de veiligheidsvoorzieningen en van de normale toegangsweg.
Je mag je, bij het benaderen en verlaten van en het verblijven op de site, niet voordoen als iemand anders en evenmin aan de onderliggende computercodes zitten. Je mag het gebruik door andere bezoekers van de site niet storen, in gevaar brengen of onaangenaam maken, door welke handeling dan ook. Je respecteert ieders privacy en maakt geen gebruik van de persoonlijke gegevens van anderen, tenzij de site dit uitdrukkelijk toestaat. Je geeft geen valse informatie op. Je maakt geen commercieel gebruik van de site en van wat je op de site vindt. Je bent, gedraagt en uit je beleefd, netjes en vriendelijk. Je houdt je aan de wet en het recht, zowel die op deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn als aan de wet en het recht van het land waar jij gevestigd bent. Bij onverenigbaarheid prevaleert het Nederlands recht en het in Nederland van kracht zijnde Europees recht. Hans Olsthoorn behoudt zich alle rechten voor dit alles te onderzoeken en er actie op te ondernemen, zonder daartoe verplicht te zijn.

5. Aansprakelijkheid en prudentie

Hans Olsthoorn monitort de inhoud van de site zo goed mogelijk op overeenstemming met de toepasselijke wet en het recht en met de doelstellingen van de site en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wat anderen buiten deze monitoring om op de site zetten, in welke vorm dan ook. Ook de wel gemonitorde inhoud op de site kan imperfect, verouderd of fout zijn, zonder dat dit is bedoeld. Je kunt daarom aan de inhoud en opzet van de site geen rechten ontlenen.
Eventuele inhoud van derden op de site valt onder het auteursrecht en merkrecht van deze derden. Ook deze inhoud mag je niet vrij gebruiken. Links naar de websites van derden staan er als dienstverlening aan jou en Hans Olsthoorn is niet verantwoordelijk voor de inhoud en links die op deze sites te vinden zijn.
Het Privacybeleid van deze site maakt onderdeel uit van dit artikel.

6. Vrijwaring

Je vrijwaart Waardevol Groen, de site, Hans Olsthoorn en degenen met wie hij professioneel, commercieel en uiteraard privé gelieerd is van alle kosten, schaden, interessen, aanspraken en acties door jou of anderen die ontstaan, ontstaan zijn of zullen ontstaan door of mede door jouw niet toegestane gebruik van de site, haar inhoud of hoe je die opvat en de inhoud van derden die erop te vinden is.

7. Schending

Schending van de Gebruiksvoorwaarden kan leiden tot het ontzeggen van de toegang tot de site zonder voorafgaande waarschuwing. Bij achterwege blijven van handhaving blijven de Gebruiksvoorwaarden onverkort van kracht.

8. Wijzigingen

Hans Olsthoorn kan de site, de inhoud daarvan en de Gebruiksvoorwaarden wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

9. Toepasselijk recht

Op de Gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht alsmede het in Nederland van kracht zijnde Europees recht van toepassing. Bij onverenigbaarheid van de Gebruiksvoorwaarden met ander toepasselijk recht prevaleren de Gebruiksvoorwaarden. Ingeval van juridische actie is de rechtbank in Haarlem bevoegd.

 

B) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WAARDEVOL GROEN
De Algemene Leveringsvoorwaarden regelen de opdrachten die ir. J.C.M. Olsthoorn MBA (hierna: ‘Hans Olsthoorn’) contractueel verricht binnen en rond de taakvelden beschreven op de website www.waardevolgroen.nl (hierna: ‘website’ of ‘site’). Door afspraken te maken over een opdrachtverlening gaat u met deze Algemene Leveringsvoorwaarden akkoord.

1. Opdracht, opdrachtnemer en opdrachtgever

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.
Opdrachtnemer: de (rechts)persoon die de (overeenkomst van) opdracht bij de opdrachtgever uitvoert. In dit geval is dat Hans Olsthoorn, gevestigd te Bloemendaal.
Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die met opdrachtnemer is overeengekomen een opdracht binnen en/of rond de taakvelden beschreven in deze website te (doen) verrichten.
Opdracht: de overeenkomst van opdracht inhoudende het verrichten van taken en werkzaamheden binnen en rond de taakvelden beschreven in deze website, met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en uitvoeringshandelingen.

2. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de opdrachtgever en derden, mede inbegrepen bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade, winstderving, teleurgestelde verwachtingen en (andere) immateriële schade, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht de schade door grove schuld ongedaan te maken.

3. Overmacht

Indien opdrachtnemer door overmacht niet aan de afspraak kan voldoen, wordt deze opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
Indien de overmachttoestand meer dan drie maanden duurt is opdrachtgever gerechtigd de opdracht af te zeggen of gedeeltelijk in te korten.
Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig en gedetailleerd mogelijk op de hoogte brengen van een (mogelijke) overmachttoestand.

4. Uitvoering van de overeenkomst

De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd door (of vanwege) de opdrachtnemer. De opdrachtnemer bepaalt de wijze van uitvoering. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden, na overleg met de opdrachtgever onder inachtneming van een kwaliteitsgarantie, te laten verrichten door anderen.

5. Geheimhouding en exclusiviteit

Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en door verwerking daarvan verkregen resultaten. Opdrachtnemer heeft het recht de opdracht, opdrachtgever – eventueel anoniem of via initialen – en de opdracht te noemen in zijn curriculum vitae en op zijn website.

6. (Voortijdige) beëindiging

De opdracht eindigt van rechtswege door het uitvoeren en volbrengen van de wederzijdse verplichtingen, of na het verstrijken van de met de opdrachtgever overeengekomen contractperiode, zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist. De opdracht kan na onderling overleg voortijdig worden beëindigd. Beëindiging is ook mogelijk indien de overeengekomen handelingen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tijdens de opdracht door overmacht (op de voet van artikel 3) of door toedoen van de opdrachtgever niet worden mogelijk gemaakt.
De uitvoering van de opdracht kan worden opgeschort indien één van beide partijen (opdrachtgever of opdrachtnemer) in gebreke blijft aan de verplichtingen te voldoen die uit de opdracht en de mondelinge, schriftelijke of digitaal gesloten overeenkomst voortvloeien.

7. Honorarium

Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de opdracht, wordt berekend met inachtneming van het overeengekomen tarief en is verschuldigd zodra door opdrachtnemer de afgesproken opdracht ten behoeve van opdrachtgever is verricht.

8. Betalingen

De opdrachtgever dient binnen uiterlijk 30 dagen na de opdracht de aan hem of haar in rekening gebrachte honoraria, commissies, vergoedingen, kosten, schaden en interessen die rechtstreeks uit de opdracht voortvloeien te voldoen aan opdrachtnemer. Bij overschrijding van de gestelde termijn is het bedrag onmiddellijk opeisbaar. De gederfde rente evenals de incassokosten zijn in dat geval voor rekening van de opdrachtgever. Alle betalingen dienen zonder enige korting te geschieden op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van zijn of haar betalingsverplichtingen noch tot compensatie, tenzij de wet een dergelijk recht dwingend voorschrijft.
De opdrachtnemer hanteert een “No Refund” policy: is de afgesproken opdracht gedaan, dan krijgt de opdrachtgever geen geld terug. Dit is anders indien opdrachtgever uiterlijk 24 uur voor een gemaakte afspraak voor een opdracht afzegt per email, telefoon, sms of door persoonlijk contact, dan wel de opdracht met onderling goedvinden voordat de opdracht plaatsvindt wordt beëindigd: in deze gevallen krijgt opdrachtgever het eventueel betaalde voor de opdracht wel terug. In het uitzonderlijke geval van beëindiging van de opdracht tijdens de opdracht, zonder dat deze is afgerond, is opdrachtgever de helft van het afgesproken bedrag verschuldigd, ongeacht aan wie het beëindigen eventueel te wijten zou zijn.

9. Wijzigingen

De opdrachtnemer kan de website, de inhoud daarvan en de Algemene Leveringsvoorwaarden wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Op dat tijdstip verleende opdrachten blijven in redelijkheid in stand. In dat geval, of als u al een afspraak in het kader van een mogelijke opdrachtverlening heeft gemaakt, hoort u tijdig van voor u relevante wijzigingen.

10. Toepasselijk recht

Op de Algemene Leveringsvoorwaarden is het Nederlands recht alsmede het in Nederland van kracht zijnde Europees recht van toepassing. Bij onverenigbaarheid van de Algemene Leveringsvoorwaarden met ander toepasselijk recht prevaleren de Algemene Leveringsvoorwaarden. Ingeval van juridische actie is de rechtbank in Haarlem bevoegd.


Bij vragen over de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Leveringsvoorwaarden kun je je wenden tot hans@waardevolgroen.nl.Deze pagina is op 18 juni 2019 geactualiseerd.


Copyright PassieWebsite 2021. Neem contact op als je geïnteresseerd bent in deze Voorwaarden.